مقاله ميزان رضايت مندي دانشجويان از خدمات و امکانات آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: ميزان رضايت مندي دانشجويان از خدمات و امکانات آموزشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجو
مقاله رضايتمندي
مقاله امکانات آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پژهان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ زاده مهري
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي فر محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان به عنوان مشتريان نظام آموزشي نقش عمده اي در ارزيابي عملکرد و فعاليت هاي آموزشي دانشگاه دارد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان رضايت مندي دانشجويان از امکانات آموزشي دانشگاه مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مقطعي توصيفي-تحليلي در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. تعداد ۴۱۴ نفر از دانشجويان به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روايي آن قبلا توسط صاحب نظران تاييد و پايايي آن توسط آزمون آلفاي کرونباخ به اثبات رسيده بود، انجام شد. داده هاي به دست آمده پس از کد بندي، به کمک نرم افزار SPSS.16 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و براي تعيين تفاوت بين گروه ها از آزمون تي مستقل و آناليز واريانس استفاده شد. سپس ميزان رضايت مندي در سه دسته ضعيف، متوسط و خوب اعلام گرديد.
يافته ها: اين پژوهش نشان داد که ميزان رضايت مندي از امکانات و خدمات آموزشي دانشگاه در ۷ حيطه مورد بررسي ۴۱٫۴ درصد بود. همچنين رضايت کلي دختران ۲۰٫۹ درصد و پسران ۳۴٫۳ درصد بود که تفاوت رضايت مندي پسران نسبت به دختران معنادار است (P<0.01). همچنين ميزان رضايت مندي دانشجويان کارداني (۳۰٫۴ درصد) از دانشجويان کارشناسي (۱۸٫۸ درصد) بيشتر بود (P<0.006). اما مقايسه ميزان رضايت مندي دانشجويان رشته هاي درماني (۲۴ درصد) با رشته هاي بهداشتي (۲۹٫۳ درصد) تفاوت معناداري نداشت.
نتيجه گيري: ميزان رضايت مندي کلي دانشجويان از وضعيت امکانات و خدمات آموزشي دانشگاه در حد متوسط است.