مقاله ميزان رطوبت تعادلي و گرماي ايزوستريک جذب و دفع خرماي استعمران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ميزان رطوبت تعادلي و گرماي ايزوستريک جذب و دفع خرماي استعمران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزان رطوبت تعادلي
مقاله نمک اشباع
مقاله فعاليت آبي
مقاله مدل سازي
مقاله پديده عبور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خوش تقاضا محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: قباديان برات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منحني رطوبت تعادلي همدماي جذب و دفع خرماي استعمران، در چهار دماي ۴۰، ۵۰، ۶۰، و ۷۰ درجه سلسيوس به وسيله محلول هاي نمکهاي اشباع با فعاليت آبي بين ۰٫۰۵ تا ۰٫۸۵ استخراج و رسم گرديد. براي دماهاي ۴۰ و ۵۰ درجه سلسيوس، با افزايش دما، در فعاليت آبي کمتر از ۰٫۳، رطوبت تعادلي کاهش يافت و براي فعاليت آبي بيشتر از ۰٫۳، با افزايش دما رطوبت تعادلي، افزايش يافت و پديده عبور مشاهده گرديد که مي توان آن را به حل شدن قندها نسبت داد. براي دماهاي ۶۰ و ۷۰ درجه سلسيوس اين حالت در فعاليت آبي ۰٫۰۵ مشاهده گرديد. معادله هاي مدل GAB، هاسلي اصلاح شده، چانگ – پي فوست اصلاح شده، اسميت اصلاح شده، اوسوين اصلاح شده و هندرسون اصلاح شده براي هر دو حالت جذبي و دفعي جهت برازش داده ها استفاده شد که در اين ميان، مدل GAB بهترين برازش را داشت. ميزان رطوبت تک لايه Mm براي هر دو حالت جذب و دفع با استفاده از مدل GAB محاسبه گرديد. نتايج تحقيق نشان داد که (Mm) با افزايش دما کاهش پيدا کرد. گرماي خالص جذب و دفع نيز با استفاده از رابطه کلازيوس کلاپيرون محاسبه گرديد. نتايج محاسبات نشان داد که اين گرما با افزايش فعاليت آبي کاهش يافته و مقدار اين گرما براي حالت جذبي بيشتر از حالت دفعي است.