مقاله ميزان رعايت معيارهاي سيستم اطلاعات بيمارستاني کالج پزشکان آمريکا در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، تهران و شهيد بهشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۲۳ تا ۳۲۹ منتشر شده است.
نام: ميزان رعايت معيارهاي سيستم اطلاعات بيمارستاني کالج پزشکان آمريکا در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، تهران و شهيد بهشتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معيارها
مقاله نظام هاي اطلاعات بيمارستاني
مقاله بيمارستان هاي آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي اميرعباس
جناب آقای / سرکار خانم: حاجوي اباذر
جناب آقای / سرکار خانم: حقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي باغيني مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به اهميت زياد اطلاعات پزشکي در بهبود کيفيت درمان، آموزش و تحقيق پزشکي در سطوح ملي و بين المللي ضرورت به کارگيري فن آوري مدارک پزشکي احساس مي شود. در اين پژوهش سيستم اطلاعات بيمارستاني بيمارستان هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران، تهران و شهيد بهشتي با معيارهاي کالج پزشکان آمريکا مقايسه و کاستي هاي معيارهاي ملي مشخص گرديده است تا جهت بهبود و هم سطح کردن آن ها بر اساس معيارهاي اين کالج پيشنهادهايي ارايه گردد.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي- مقطعي است که در سال ۱۳۸۵ انجام شد. جامعه پژوهش شامل کليه بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه هاي ايران (۱۴ بيمارستان)، تهران (۱۲ بيمارستان) و شهيد بهشتي (۹ بيمارستان) بود و از بين آن ها نمونه گيري انجام نشد. روش گردآوري داده ها، مشاهده مستقيم و مصاحبه بود. گردآوري داده ها با استفاده از نه چک ليست استاندارد بر مبناي معيارهاي کالج پزشکان آمريکا (شامل بخش هاي داروخانه، آزمايشگاه، راديولوژي، مدارک پزشکي و باليني) انجام گرديد. داده ها با استفاده از روش هاي آماري توصيفي و نرم افزار SPSS مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان تطابق نهايي سيستم اطلاعات بيمارستاني بيمارستان هاي مورد مطالعه نشان مي دهد که ميانگين کل سيستم کمتر از ۵۰ درصد (<50) و در حد ضعيف بوده است.
نتيجه گيري: به طور کلي مهم ترين علت پايين بودن ميزان تطابق معيارهاي سيستم مدارک پزشکي عدم وجود معيار علمي و استاندارد در کشور مي باشد. از اين رو پيشنهاد مي گردد کميته تدوين و ابلاغ معيارهاي سيستم مدارک پزشکي با الگوبرداري از کشورهاي پيشگام تشکيل گردد.