مقاله ميزان سطح سرمي سايتوکين IFN-y در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ همراه نفروپاتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ميزان سطح سرمي سايتوکين IFN-y در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ همراه نفروپاتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله نفروپاتي
مقاله IFN-y

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرت آبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عرب آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن شاهي راويز غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: يقيني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: پولادوند وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سايتوکين ها از جمله عوامل مربوط به سيستم ايمني مي باشند که اثر آن ها بر ايجاد ديابت به اثبات رسيده است. ميزان بيان سايتوکين ها مانند IFN-y در افراد و جوامع مختلف، متفاوت مي باشد. با توجه به اين که نفروپاتي ايجاد شده در طي ديابت نوعي بيماري التهابي بوده و از طرفي نقش سايتوکين IFN-y در ايجاد التهاب به خوبي شناخته شده است، هدف از انجام مطالعه حاضر، تعيين ميزان سطح سرمي سايتوکين IFN-y در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ داراي عوارض نفروپاتي مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، نمونه خون محيطي از ۱۰۰ بيمار ديابتي نوع ۲ مبتلا به نفروپاتي و ۱۰۰ نفر از افراد غير ديابتي سالم با کسب مجوز از کميته اخلاق دانشگاه و رضايت کتبي از بيماران، جمع آوري شد که پس از انتقال به آزمايشگاه، بلافاصله سرم از خون محيطي جدا شده و توسط کيت هاي تجاري شرکت بيوسنس از نظر ميزان سطح سرمي IFN-y مورد بررسي قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده در نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از آزمون آماري آناليز واريانس جهت انجام مقايسه ها استفاده گرديد؛ مقدار P کمتر از ۰٫۰۵ معنادار تلقي شد.
يافته ها: ميانگين سطح سرمي IFN-y در بيماران ديابتي داراي عوارض نفروپاتي و افراد سالم به ترتيب به ميزان۷٫۷۴ ±۱۶٫۰۹ و۲٫۰۰ pg/ml ±۴٫۰۳ بود که طبق بررسي هاي آماري، اختلاف بين دو گروه بيماران ديابتي داراي عوارض نفروپاتي و گروه سالم معنادار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به معنادار نبودن اختلاف بين دو گروه به نظر مي رسد که سطح سرمي IFN-y با نفروپاتي در بيماران ديابتي نوع ۲ ارتباطي ندارد.