مقاله ميزان شروع اختلال کاستي توجه و بيش فعالي، اختلال سلوک و اختلال نافرماني مقابله اي در دانش آموزان دبستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در حيطه كودكان استثنايي از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: ميزان شروع اختلال کاستي توجه و بيش فعالي، اختلال سلوک و اختلال نافرماني مقابله اي در دانش آموزان دبستاني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله کاستي توجه و بيش فعالي
مقاله اختلال سلوک
مقاله اختلال نافرماني مقابله اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فولادچنگ محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فر محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان شيوع اختلال کاستي توجه و بيش فعالي، اختلال سلوک و اختلال نافرماني مقابله اي در دانش آموزان دوره ابتدايي شهر شيراز بود. روش: با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي از جامعه آماري دانش آموزان عادي دوره ابتدايي مشغول به تحصيل در نواحي چهار گانه آموزش و پرورش شهر شيراز تعداد ۱۳۰۰ دانش آموز دختر و پسر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه علایم مرضي کودکان ( ) (CSI-4فرم والدين) بوده است. داده ها با استفاده از روشهاي آمار توصيفي شامل درصد، فراواني و آزمون Z نسبتها تحليل شد. يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان شيوع اختلال هاي رفتاري در پرسشنامه علایم مرضي کودکان  (CSI-4)(فرم والدين) ۱۷٫۵% درصد است. همچنين مشخص شد که شيوع اختلال هاي رفتاري در پسران بيشتر از دختران است. شايع ترين اختلال هاي رفتاري به ترتيب عبارت بودند از: کاستي توجه (۶٫۷ درصد)، بيش فعالي/ تکانشگري (۶ درصد)، نوع ترکيبي (۵ درصد)، سلوک (۵ درصد) و نافرماني مقابله اي (۳٫۶ درصد). بنابراين، شايع ترين اختلال رفتاري دردانش آموزان ابتدايي شهر شيراز کاستي توجه است. نتيجه گيري: در مجموع، يافته ها نشان داد که شيوع اختلال هاي رفتاري با توجه به جنسيت و تحصيلات پدر متفاوت است. اين نتيجه براي موقعيتهاي آموزشي داراي مضامين کاربردي است و بيان کننده آن است که مدارس ابتدايي براي پيشگيري و درمان اختلال هاي رفتاري، نيازمند خدمات مشاوره و راهنمايي هستند. اين موضوع در برنامه ريزي، تنظيم بودجه و سياست هاي آموزشي و درماني، مي تواند سودمند باشد.