مقاله ميزان شيوع اكراتوكسين A در برنج فروشگاه هاي زنجيره اي شهر تهران در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع اكراتوكسين A در برنج فروشگاه هاي زنجيره اي شهر تهران در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکراتوکسين A
مقاله برنج
مقاله شيوع
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سيداحمديان فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: كوشكي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني پنجكي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضايي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي علي آبادي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: خوشگذران آبرس صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آلودگي برخي محصولات كشاورزي به مايكوتوكسين ها سلامت انسان و حيوان را با نگراني جدي روبه رو كرده است. برنج، قوت غالب و يكي از منابع اصلي كربوهيدرات رژيم غذايي مردم ايران است. گزارش هايي مبني بر آلودگي برنج به مايكوتوكسين هايي مانند آفلاتوكسين هاي ۱B، B2، سيترينين، داكسي نيوالنول، فومونيسين B1و B2، فوزارنون  X، نيوالنول، اكراتوكسين A، استريگماتوسيستين و زيرالنون وجود دارد. اين تحقيق از نظر وجود سم اكراتوكسين  (OTA)A روي ۱۰۰ نمونه برنج انجام شد كه به طور تصادفي از تعدادي از فروشگاه هاي زنجيره اي شهر تهران در سال۱۳۸۶جمع آوري شد.
مواد و روش ها: پس از استخراج OTA از نمونه هاي برنج با حلال استونيتريل آب، مرحله تخليص سم بر پايه ستون ايمونوافينيتي (Immunoaffinity Column) انجام گرفت. شناسايي و تعيين ميزان انواع سموم با استفاده از دستگاه HPLC  و آشكارساز فلورسانس انجام شد. حدود قابل تشخيص و تعيين مقدار روش به ترتيب ۰۳/۰ و ۱/۰ ميكروگرم به ازاي هر كيلوگرم بود.
يافته ها : ميزان شيوع
OTA شناسايي شده در كليه نمونه هاي برنج داخلي و وارداتي≥LOD) )%۶۹  بود. ±SD ميانگين و دامنه تغييرات OTA در كليه نمونه هاي برنج داخلي و وارداتي به ترتيب به استثناي ۳ نمونه، ۷۲/۵±۳۷/۱ و ۷۹/۴۶– ۱۵/۰ ميكروگرم به ازاي هر كيلوگرم به دست آمد. ميزان اكراتوكسين A در اكثر نمونه ها كمتر از حد مجاز تعيين شده توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بود.
نتيجه گيري: با توجه به يافت شدن OTA در برخي از نمونه هاي برنج در مقادير بالاتر از حد مجاز و از طرفي مصرف همزمان ساير مواد غذايي آلوده به اين مايكوتوكسين، ممكن است دريافت اين سم در حدود بالاتر از ميزان مصرف روزانه قابل تحمل مشروطProvisional Tolerable Daily Intake) ) باشد كه توسط كميته مشترك تخصصي افزودني مواد غذايي FAO/WHO تعيين شده است. به منظور كنترل آلودگي اقدامات پيشگيرانه از توليد سموم قارچي در مراحل قبل و بعد از برداشت (GAP, GHP, GSP, GMP, HACCP) به اشتراك گذاردن تجارب و اقدامات گروهي بخش هاي مرتبط تا حد زياد الزامي است.