مقاله ميزان شيوع اهمالکاري در دانشجويان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع اهمالکاري در دانشجويان و ارتباط آن با اضطراب و افسردگي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهمالکاري
مقاله اضطراب و افسردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي ميزان شيوع اهمالکاري در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن و ارتباط آن با اضطراب و افسردگي است. بدين منظور، ۴۰۰ نفر از دانشجويان اين واحد دانشگاهي از تمامي مقاطع و گروههاي تحصيلي که در نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۸- ۸۷ مشغول تحصيل بودند، انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج نشان داد که بيش از نيمي از آزمودني هاي مورد مطالعه (۶۱ درصد) دچار اهمالکاري بالا (۲۴ درصد) و بسيار بالا (۳۷ درصد) هستند و اضطراب و افسردگي هر چند با اهمالکاري رابطه اي معنادار دارد ولي اهمالکاري صرفا به ترتيب 3.5 و ۳ درصد از واريانس اضطراب و افسردگي را تبيين مي کند.