مقاله ميزان شيوع بيماري هاي شايع جلدي و عوامل مرتبط با آن در يک مرکز نظامي غيرآموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله طب نظامي از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع بيماري هاي شايع جلدي و عوامل مرتبط با آن در يک مرکز نظامي غيرآموزشي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرکز نظامي
مقاله بيماري جلدي
مقاله ميزان شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارچي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ظفريان سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: در مراکز نظامي به دليل وجود عوامل مساعد کننده، الگوي بيماري هاي پوستي با جامعه متفاوت است. هدف مطالعه حاضر تعيين ميزان شيوع بيماري هاي جلدي و عوامل مرتبط با آن در يک مرکز نظامي غيرآموزشي بود.
روش ها: در اين مطالعه مقطعي که در سال ۱۳۸۷ انجام شد، ۸۰۹ نفر در يک مرکز نظامي به صورت سرشماري انتخاب شده و مورد معاينه قرار گرفتند. افراد داراي ضايعات مشکوک به آزمايشگاه معرفي شدند. داده هاي گردآوري شده در نرم افزار SPSS 15 با استفاده از شاخص ها و آزمون هاي آماري مجذور کاي و رگرسيون لجيستيک مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان شيوع بيماري هاي پوستي %۲۶٫۲ تعيين شد. توزيع بيماري ها به ترتيب اولويت شيوع شامل آکنه ۸٫۹%، درماتيت ۸٫۸%، پيتريازيس ۳٫۱%، زگيل ۱٫۹%، پسوريازيس ۰٫۷%، تينه آ ورسيکالر ۰٫۷%، ريزش مو ۰٫۵%، خال ۰٫۴%، کهير ۰٫۴%، سالک ۰٫۴%، اسکار سوختگي ۰٫۴% و سل پوستي ۰٫۱% بود. ميزان شيوع بيماري هاي پوستي از نظر دفعات استحمام در هفته و محل اقامت داراي تفاوت آماري معني دار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به سهم بالاي بيماري هاي واگير جلدي در بين بيماري هاي مشاهده شده و نسبت بالاي بيماري در بين سربازان وظيفه، توصيه مي شود معاينات اوليه در بدو ورود سربازان به مراکز نظامي انجام گيرد. معاينات ادواري به منظور کنترل بيماري هاي واگيردار جلدي نيز ضروري است.