مقاله ميزان شيوع حوادث بيمارستاني و عوامل موثر بر آن در کارکنان يک بيمارستان نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله طب نظامي از صفحه ۵۳ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع حوادث بيمارستاني و عوامل موثر بر آن در کارکنان يک بيمارستان نظامي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوادث بيمارستاني
مقاله شيوع
مقاله کارکنان بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورتقي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي شالدهي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سالم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: آگاهي يافتن از حوادث بيمارستاني و علل وقوع آنها مي تواند در برنامه ريزي هاي مديريتي بيمارستان و يافتن روش هاي پيشگيري به منظور کاهش ميزان حوادث ناشي از کار و درنهايت کاهش هزينه هاي بيمارستان موثر باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان شيوع حوادث بيمارستاني و عوامل موثر بر آن در بين کارکنان يکي از بيمارستان هاي شهر تهران بود.
روش ها: اين مطالعه توصيفي-مقطعي روي ۱۹۰ نفر از کارکنان يکي از بيمارستان هاي شهر تهران که در فاصله سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ دچار حادثه شده بودند، انجام شد. تمامي حوادث ايجادشده مدنظر قرار گرفت و افراد مورد مطالعه به روش نمونه گيري تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند. اطلاعات به کمک پرسش نامه و چک ليست جمع آوري شد. داده ها با نرم افزار SPSS 17 با استفاده از آزمون مجذور کاي و آزمون نسبت ها (دو جمله اي) تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ۶۲٫۶% افراد فقط يک بار و ۳۷٫۴% بقيه بيش از يک بار دچار حادثه شده بودند. بيشترين آسيب ديدگي مربوط به بريدگي، سوراخ شدن و زخم برداشتن (۹۲ مورد) بود. عدم دقت يا بي مبالاتي بيشترين علت وقوع حوادث بود و شرايط کاري ناايمن و عدم وجود لوازم حفاظت فردي به ترتيب در رده هاي بعد قرار داشتند. تاثير تحصيلات افراد(p<0.001)  و سابقه کار (p<0.05) بر وقوع حوادث معني دار بود.
نتيجه گيري: بيشترين آسيب ديدگي مربوط به بريدگي، سوراخ شدن و زخم برداشتن است و عدم دقت يا بي مبالاتي افراد، بيشترين علت وقوع حوادث است. سابقه کار و ميزان تحصيلات به طور معني داري بر وقوع حوادث تاثيرگذار است.