مقاله ميزان شيوع كم وزني نوزادان و عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع كم وزني نوزادان و عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزان شيوع
مقاله کم وزني
مقاله هنگام تولد
مقاله عوامل مرتبط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دل آرام معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اهميت و نقش كم وزني زمان تولد در ميزان مرگ و مير و عوارض نوزادي و هزينه مراقبت و نگهداري آنان در اين مطالعه به تعيين ميزان شيوع و برخي از عوامل مرتبط با تولد نوزادان كم وزن در مركز آموزشي بهداشتي هاجر شهركرد در سال ۱۳۸۴ پرداخته شده است.
روش بررسي: اين بررسي به روش مقطعي و با استفاده از اطلاعات موجود بر روي ۵۱۰۲ نوزاد متولد شده در سال ۱۳۸۴ در مركز آموزشي – درماني هاجر شهر كرد انجام گرفت. اطلاعات مورد نظر با استفاده از فرم ثبت اطلاعات و از طريق مصاحبه حضوري با مادر معاينه نوزاد توسط متخصص اطفال و بررسي پرونده مادر و نوزاد، جمع آوري گرديد. سپس داده ها با استفاده از آزمون هاي كا – اسكوئر و مدل رگرسيون لجستيك با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد و ميزان P<0.05 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته ها: از ۵۱۰۲ نوزاد مورد مطالعه {(۵/۸ درصد)، فاصله اطمينان ۵/۹%-۵/۷%)} داراي وزن بدو تولد كمتر از ۲۵۰۰ گرم بودند. نسبت شانس (OR) كم وزني در نوزادان چند قلو حدود ۵/۱۶ برابر نوزادان تك قلو (P<0.0001)، در نوزادان با سن حاملگي كمتر از ۳۷ هفته حدود ۱۰ برابر نوزادان بيشتر از ۳۷ هفته (P<0.0001)، در نوزادان دختر حدود ۵/۲ برابر نوزادان پسر (p=0.04)، در سن كمتر از ۲۰ سال مادر ۷۵/۲ برابر سن بالاي ۲۰ سال (P=0.04) و در حاملگي اول ۶۹/۳ برابر حاملگي هاي چندم (P=0.01) به دست آمد. در ارزيابي توام متغيرها با مدل رگرسيون لجستيك مشخص گرديد كه، چند قلويي، نارس بودن و جنسيت نوزاد به ترتيب مهم ترين عوامل خطر كم وزني زمان تولد بوده اند.
نتيجه گيري: در يك جمع بندي به نظر مي رسد كه شيوع كم وزني نوزادان در مركز آموزشي – درماني هاجر شهر كرد مشابه ساير نقاط كشور باشد. پيشگيري از زايمان هاي زودرس، اجراي برنامه هاي مداخله اي آموزشي براي گروه هاي پر خطر به ويژه مادران جوان با سن كمتر از ۲۰ سال و مادران اول زا و افزايش كيفيت مراقبت هاي دوران بارداري در بارداريهاي چند قلو، مي توانند نقشي موثر در پيشگيري از كم وزني نوزادان داشته باشند.