مقاله ميزان شيوع همسرآزاري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني غرب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع همسرآزاري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني غرب تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسرآزاري
مقاله دوران بارداري
مقاله زنان باردار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج رابري سرور
جناب آقای / سرکار خانم: شكرابي ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: بني اسد ماه منير
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني آغافاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: همسرآزاري در دوران بارداري، يكي از شايع ترين مشكلات مطرح در بهداشت باروري است كه اطلاعات و دانسته هاي ما در مورد آن بسيار اندك است. با توجه به اهميت موضوع در ارتقا سلامت مادران تجربه آزار در دوران بارداري، سلامتي و زندگي مادر و جنين درحال رشد وي را به مخاطره انداخته و منجر به عواقب وخيمي مي گردد. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان شيوع همسرآزاري و عوامل فردي و بارداري مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني غرب تهران در سال ۸۶-۱۳۸۵ انجام گرفت.
روش بررسي: در پژوهشي مقطعي، ۳۷۰ نفر از زنان باردار، مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني منتخب از بهمن ۱۳۸۵ لغايت فروردين ۱۳۸۶ به طور مستمر مورد بررسي قرار گرفتند. جمع آوري اطلاعات از هر يك از واحدهاي پژوهش در يك مرحله با استفاده از دو پرسشنامه خود گزارش دهي تعيين عوامل مرتبط با آزار و پرسشنامه اقتباس شده از ابزار استاندارد ارزيابي، غربالگري آزار بود. تجزيه و تحليل آماري با نسخه ۱۴ نرم افزار SPSS و آزمونهاي كاي اسكوئر و رگرسيون لجستيك انجام گرفت.
يافته ها: فراواني كلي همسرآزاري در اين پژوهش ۷/۵۹ درصد بود. (تحصيلات، شغل، تجربه آزار در كودكي، شاهد خشونت والدين بودن، سوء مصرف مواد و سيگار) در زن يا شوهر و بارداري بدون برنامه و مراقبت هاي ناكافي دوران بارداري با همسرآزاري در دوران بارداري ارتباط معني داري داشتند (p<0.05).
نتيجه گيري كلي: مواجهه بيش از نيمي از زنان با همسرآزاري لزوم شناسايي و حمايت از زنان باردار آزار ديده را مطرح مي سازد، لذا پيشنهاد مي شود در دوران بارداري علاوه بر مراقبت هاي معمول، غربالگري همسرآزاري با اولويت دادن به زنان باردار مورد توجه قرار گيرد.