مقاله ميزان شيوع Missing دندان مولر سوم در cl I و cl II اسكلتال در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در فاصله سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۸ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ميزان شيوع Missing دندان مولر سوم در cl I و cl II اسكلتال در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در فاصله سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Missing
مقاله مولر سوم
مقاله مال اكلوژن
مقاله روابط فكي انگل Cl I و Cl II

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چليپا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان سراج لو محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيديان اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف:Missing  يک يا چند دندان يکي از شايع ترين آنومالي هاي تکاملي است. روند تکامل سيستم دنداني انسان به سمت کاهش تعداد دندان ها مي رود و در اين بين Missing دندان مولر سوم به دليل تنوع آن در نژادهاي مختلف موضوع جالبي براي دندانپزشکان و محققان ژنتيک مي باشد. از طرفي بررسي ارتباط و تاثير دو جانبه Missing مولر سوم با روابط فکي حائز اهميت مي باشد. هدف اين مطالعه بررسي و مقايسه ميزان Missing مولر سوم در بيماران cl I و cl II اسکلتال بود.
روش بررسي: پرونده بيماران مراجعه کننده به بخش ارتودنسي دانشکده دندانپزشکي تهران بررسي شد. از اين تعداد ۱۲۱ نفر داراي رابطه فکي Cl I و ۶۰ بيمار داراي رابطه فکي Cl II بودند. رابطه فکي بر اساس زاويه ANB از راديوگرافي لترال سفالومتري تعيين شد. بيماران داراي چرخش فکين بر اساس زاويهSN- Go Gn  از مطالعه حذف شدند. سپس توسط راديوگرافي پانوراميک وجود يا فقدان مولر سوم در هر کوادرانت، فک بالا يا پايين و چپ يا راست بررسي شد. نتايج به دست آمده با تست Chi-square مورد بررسي آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميزان Missing يک يا چند مولر سوم در Cl I اسکلتال ۴۳% و در Cl II اسکلتال ۳۳٫۳% بود. بدين ترتيب Missing مولر سوم در Cl II کمتر از Cl I بوده ولي اين تفاوت از لحاظ آماري معني دار نبود (P>0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ارتباط مستقيمي بين روابط فکي Cl I و Cl II با ميزان Missing مولر سوم وجود نداشت.