مقاله ميزان فرسايش خاک و رسوب دهي معادل با ميزان سيلاب در حوضه فارسبان با استفاده از GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: ميزان فرسايش خاک و رسوب دهي معادل با ميزان سيلاب در حوضه فارسبان با استفاده از GIS
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي PSIAC ،ARCVIEW
مقاله فارسبان
مقاله رسوب دهي
مقاله فرسايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالفتحي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: كياني مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اين تحقيق بررسي فرسايش خاک و رسوب دهي در حوضه آبخيز فارسبان يکي از حوضه هاي گاماسياب با توجه به روش PSIAC مي باشد که در آن ۱۳ ايستگاه موردمطالعه قرار گرفته، نرم افزارهاي مورداستفاده در زمينه تهيه و تفسير نقشه هاي منطقه aRCVIEW و براي تجزيه و تحليل يا دامنه هاي آب و هوا، کاربري اراضي، پوشش گياهي عامل فرسايش سطحي، زمين شناسي، فرسايش رودخانه اي و با توجه به پهنه بندي فرسايش نتيجه مي گيريم که فرسايش خاک در اين حوضه نسبتا بالاست و نقشه فرسايش به صورت کلاس هاي مختلف طبقه بندي شده است و به ترتيب از خيلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي کم، يا جزيي و سپس با استفاده از فرمول os=38.75e 1333r ميزان توليد رسوب دهي سالانه برحسب کيلومتر مکعب در کيلومترمربع به دست آمده است در ميان فاکتورهاي شرح داده شده فاکتور فرسايش سطحي و نوع خاک و پوشش گياهي به ترتيب بيشترين اثر را داشته است.
اين روش براي اولين بار در سال ۱۳۵۲ در حوضه آبخيز استفاده شده با توجه به دقت خوب آن در مقايسه با ساير روش ها و مدل هاي تجربي در بعضي حوضه هاي داخلي چون هليل رود- مارون، دوخواهران مورد استفاده قرارگرفت و اخيرا مطالعات زيادي انجام گرفته است و روش مناسبي براي تخمين فرسايش و رسوب مي باشد.