مقاله ميزان فرسودگي شغلي و رابطه آن با منتخبي از متغيرهاي جمعيت شناختي در اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۷۲ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: ميزان فرسودگي شغلي و رابطه آن با منتخبي از متغيرهاي جمعيت شناختي در اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله متغيرهاي جمعيت شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عارفي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش تعيين ميزان فرسودگي شغلي اعضاي هيات علمي در ابعاد مختلف تحليل عاطفي، مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي بود.
روش: روش توصيفي و از نوع علي-مقايسه اي و نمونه ۱۵۶ (۱۱۶ مرد و ۴۰ نفر زن) عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي بود که به روش طبقه اي متناسب انتخاب شدند. داده هاي با استفاده از پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ-مقياس معلمان (ماسلاچ، جکسون و لايتر، ۱۹۹۶) و پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي گردآوري و براي تحليل داده ها از آزمون t براي گروه هاي مستقل و تحليل واريانس يک راهه استفاده شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد ميزان فرسودگي شغلي اعضاي هيات علمي در بعد تحليل عاطفي و مسخ شخصيت پايين تر از نمره هاي هنجار است، اما ميزان عدم موفقيت فردي آن ها بالاتر از ميانگين هنجار براي معلمان است. همچنين از ميان متغيرهاي جمعيت شناختي (سن، جنس، وضعيت تاهل، نوع استخدام، رشته تخصصي، سابقه کار و مرتبه علمي) تنها در متغير وضعيت تاهل تفاوت معنا داري بين شرکت کنندگان مشاهده شد و افراد مجرد تحليل عاطفي بالاتري نسبت به افراد متاهل گزارش دادند.
نتيجه گيري: اگرچه ميزان فرسودگي شغلي اعضاي هيات علمي در ابعاد تحليل عاطفي و مسخ شخصيت پايين است، ولي حدود نيمي از آن ها نسبت به شغل خود احساس عدم موفقيت فردي مي کنند.