مقاله ميزان قارچ هاي آلوده کننده در هواي کارخانه هاي ريسندگي و بافندگي شهر يزد در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۳۳۷ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: ميزان قارچ هاي آلوده کننده در هواي کارخانه هاي ريسندگي و بافندگي شهر يزد در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ
مقاله هواي آلوده
مقاله کارخانه
مقاله ريسندگي و بافندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ندوشن عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمديه محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: متقي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نظر حميده
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي آسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قارچ ها از جمله عوامل مهم بيولوژيک آلوده کننده محيط زيست هستند که داراي عوارض آلرژيک، سمي و بيماري زا مي باشند. کارخانه هاي ريسندگي و بافندگي ازجمله مراکز داراي خطر بالاي آلودگي به قارچ ها مي باشند و با توجه به اين که شهر يزد به عنوان يکي از قطب هاي صنعت ريسندگي و بافندگي کشور محسوب مي شود، اين مطالعه به منظور تعيين ميزان و انواع آلودگي قارچي هواي اين کارخانه ها انجام گرديده است.
روش: از هواي داخل ۳۰ کارخانه و کارگاه ريسندگي در سال ۱۳۸۶، تعداد ۲۳۵ نمونه جهت جدا سازي کونيدي هاي قارچي به روش حجم سنجي و مطابق با دستورالعمل استاندارد NIOSH براي جداسازي عوامل بيولوژيک و تعيين ميزان تراکم آلودگي و نوع قارچ هاي جدا شده در واحد حجم، بررسي و نتايج با توجه به اهداف مطالعه با استفاده از تست هاي آماري تحليل گرديد.
يافته ها: جمعا تعداد ۹۵۸ کلني از ۱۶ جنس مختلف قارچ جدا شد که گونه هاي پنيسيليوم، آسپرژيلوس و کلادوسپوريوم شايع ترين قارچ هاي جدا شده از هواي داخل کارخانه ها بودند. ميزان آلودگي در کارگاه هاي کوچک بيشتر از کارخانه هاي بزرگ (p=0.0001) و در کارخانه هاي با الياف طبيعي بالاتر ازکارخانه هاي با الياف مصنوعي بود  .(p=0.0001)ارتباط مستقيمي بين ميزان رطوبت و آلودگي قارچي مشاهده شد(p=0.046)  در حالي که بين ميزان آلودگي کلي قارچ ها و دما هيچ گونه ارتباط معني داري مشاهده نشد. ميزان آلودگي در سالن هاي تکميل، بالاتر از ساير سالن ها و در سالن هاي داراي تهويه موضعي و ترقيقي کمتر بود(p=0.034) .
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که هواي کارخانه ها و کارگاه هاي ريسندگي و بافندگي يزد داراي آلودگي بالا به کونيدي ها و ذرات قابل کشت قارچ ها مي باشد. جداسازي قارچ هاي فرصت طلب از هواي کارخانه ها به ويژه کارگاه هاي کوچک عمدتا در فصل تابستان مي تواند در کارگران با نقص سيستم ايمني و يا افراد مبتلا به ديابت و بدخيمي ها خطرناک باشد.