مقاله ميزان كيفيت زندگي كاري اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: ميزان كيفيت زندگي كاري اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي كاري
مقاله دانشگاه
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي قربانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق بررسي ميزان تحقق مولفه كيفيت زندگي كاري در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان (دانشگاه اصفهان، علوم پزشكي و صنعتي اصفهان) بود. سوالات تحقيق با توجه به ميزان كيفيت زندگي كاري اعضاي هيات علمي برحسب سن، جنسيت، رشته تحصيلي، مرتبه علمي، وضعيت استخدامي و دانشگاه محل خدمت آنان مطرح شده بود. روش تحقيق توصيفي ـ پيمايشي بود. جامعه آماري پژوهش شامل كليه اعضاي هيات علمي دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان (۱۵۰۵ نفر) در سال تحصيلي ۸۵ـ۸۴ بود كه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم ۲۰۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري داده ها يك پرسشنامه كيفيت زندگي كاري با ۲۳ گويه بود كه ضريب پايايي آن ۹۶/۰ به دست آمد. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي (فراواني، ميانگين، درصد و انحراف معيار) و استنباطي (تحليل واريانس تك متغيره، آزمون تعقيبي LSD و t مستقل) كه با استفاده از بسته نرم افزار آماري علوم اجتماعي صورت گرفت. يافته ها نشان داد تفاوت معنادار و مثبتي بين ميانگين كيفيت زندگي كاري اعضاي هيات علمي برحسب سن، جنسيت، رشته تحصيلي و دانشگاه محل خدمت وجود ندارد.