مقاله ميزان مشاهده ساختارهاي آناتوميک فک تحتاني در راديوگرافي هاي پانوراميک افراد مراجعه کننده به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۵۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ميزان مشاهده ساختارهاي آناتوميک فک تحتاني در راديوگرافي هاي پانوراميک افراد مراجعه کننده به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختارهاي آناتوميک فک تحتاني
مقاله تصويربرداري پانوراميک
مقاله کانال ثنايايي
مقاله منديبل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف مطالعه حاضر بررسي حضور ساختارهاي آناتوميک فک تحتاني به ويژه کانال ثنايايي در راديوگرافي پانوراميک افراد ايراني
مواد و روش ها: تصاوير پانوراميک به وسيله دستگاه راديوگرافي planmeca از ۴۱۲ بيمار با شرايط تابش استاندارد تهيه شد. در تهيه راديوگرافي ها موقعيت بيمار طبق پروتکل استاندارد تصويربرداري پانوراميک تنظيم شد. حضور کانال ثنايايي در اين کليشه ها بررسي و داده ها تجزيه و تحليل آماري شد.
يافته ها: سوراخ چانه اي، لوپ قدامي عصب چانه اي و کانال ثنايايي به ترتيب در۲/۶۶،۸۴ و ۷/۵۱ درصد موارد قابل مشاهده بودند. سوراخ لينگوئال تنها در ۱/۶ درصد موارد مشاهده شد. بين جنس و ساختارهاي بررسي شده ارتباطي يافت نشد. ازبين لندمارک هاي فوق تنها بين سوراخ و کانال منديبولار با سن ارتباط وجود داشت. بيشترين ميزان مشاهده تمامي ساختارهاي ذکر شده در گروه سني بالغين و بالغين جوان (دهه سوم و چهارم) بود.
نتيجه گيري: کانال ثنايايي در۷/۵۱ درصد کليشه هاي پانوراميک افراد ايراني که بررسي شد و مشاهده شد که اين ميزان نسبت به ساير تحقيقات انجام شده بيشتر است.