مقاله ميزان مصرف موادغذايي و رابطه آن با عملكرد تحصيلي به روش يادآمد خوراك ۲۴ ساعته در دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۲ منتشر شده است.
نام: ميزان مصرف موادغذايي و رابطه آن با عملكرد تحصيلي به روش يادآمد خوراك ۲۴ ساعته در دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اهواز
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف موادغذايي
مقاله عملكرد تحصيلي
مقاله يادآمد خوراك ۲۴ ساعته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري شمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش شناسايي و تخمين مقدار مواد غذايي مصرفي و مقايسه آن با توصيه هاي هرم راهنماي غذايي و رابطه آن با عملكرد تحصيلي و تن سنجي دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اهواز است. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي از چهار ناحيه شهر اهواز ۲۸ آموزشگاه و ۱۴۰ كلاس، ۱۱۲۰ دانش آموز (۵۶۰ دختر و ۵۶۰ پسر) انتخاب گرديد. از طريق ۲ پرسشنامه ، مواد غذايي مصرفي ۲۴ ساعت گذشته از نظر نوع و مقدار، يادداشت و وزن و قد آزمودنيها اندازه گيري و با ساير داده ها ثبت گرديد. داده ها با نرم افزار ۵/۱۱SPSS  تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان مي دهد كه ميانگين وزن و قد هر سن و جنس دانش آموزان با استاندارد NCHS تفاوت معنا دار دارد (P<0.001) و رژيم غذايي آزمودني ها از نظر تعادل، تناسب و تنوع و دريافت مقادير مواد غذايي اصلي (شير، گوشت، نان، غلات، سبزي و ميوه شيريني و روغن) با مقادير توصيه شده هرم راهنماي غذايي تفاوت معنادار دارد (P<0.002). بر اساس شواهد به دست آمده دانش آموزان با معدل كمتر و بيشتر از ۱۵ رژيم غذايي شان از نظر تعادل، تناسب و تنوع و دريافت گروههاي غذايي نيز با هرم راهنماي غذايي در سطح P<0.002 تفاوت معنا داري داشته است.