مقاله ميزان مطلوبيت دو روش تدريس مشارکتي از ديدگاه دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۹۲ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: ميزان مطلوبيت دو روش تدريس مشارکتي از ديدگاه دانشجويان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجويان
مقاله تدريس
مقاله يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صولتي سيدمهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي رفعت
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني تشنيزي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عمل تدريس با وجود فراگير و تحقق يادگيري معنا پيدا مي کند. تدريس تنها انتقال اطلاعات نيست، بلکه يک تعامل يا ارتباط بين مدرس و فراگيران است. بنابراين مشارکت دادن دانشجو در فرآيند ياددهي – يادگيري مي تواند از عوامل موثر در تحقق يادگيري باشد. اين مطالعه به منظور بررسي تاثير ميزان مشارکت هر چه بيشتر دانشجو در تدريس انجام گرفت.
روش کار: اين پژوهش به روش نيمه تجربي بر روي دو گروه از دانشجويان پزشکي (ورودي ۸۴ و ورودي ۸۵) در مورد ارايه درس دو واحدي فيزيوپاتولوژي غدد در دو نيمسال تحصيلي انجام شد. ارايه درس به گروه اول با استفاده از روش ترکيبي بحث و گفتگو، يادگيري گروهي و سخنراني استاد انجام و گروه دوم نيز همان روشها اما قسمت سخنراني بر عهده دانشجو بود. پس از پايان ترم هر دو گروه با يک روش استاندارد مورد ارزشيابي قرار گرفتند. نتايج ارزشيابي با استفاده از روشهاي توصيفي و آزمون من ويتني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: از مجموع ۱۱ حيطه که از طريق پرسشنامه ۱۱ سوالي از دانشجويان، مورد پرسش قرار گرفت، ميانگين بدست آمده از چهار حيطه تفکر انتقادي، توانايي اظهارنظر در جمع، انتقادپذيري، روابط مطلوب اجتماعي با همگروهان، در گروه دوم بطور معني داري از گروه اول بيشتر بود (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق، نشان داد که مشارکت هر چه بيشتر دانشجو در فرايند تدريس، مطلوبيت بيشتري براي دانشجو ايجاد مي نمايد.