مقاله ميزان مقاومت اسنيتوباکترهاي جداشده از زخم هاي سوختگي نسبت به سيپروفلوکساسين و برخي از آنتي بيوتيک هاي مطرح در درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۴۸ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ميزان مقاومت اسنيتوباکترهاي جداشده از زخم هاي سوختگي نسبت به سيپروفلوکساسين و برخي از آنتي بيوتيک هاي مطرح در درمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله سيپروفلوکساسين
مقاله اسنيتوباکتر
مقاله عفونت سوختگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني جزني نيما
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده همايون
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسينتوباکتر، يکي از باکترهاي بيماري زاي فرصت طلب و از مهم ترين عامل ايجادکننده عفونت هاي بيمارستاني محسوب مي شود. با توجه به اين که اين باکتري نسبت به اغلب آنتي بيوتيک هاي رايج در درمان مقاوم است، لذا درمان عفونت هاي ناشي از آن بسيار مشکل است. مطالعات مختلف حاکي از تاثير نسبي سيپروفلوکساسين بر روي اسينتوباکتر است. به علاوه تعيين ميزان حساسيت نسبت به سيپروفلوکساسين در گونه هاي مختلف اسينتوباکتر در طراحي درمان موفق عفونت هاي ناشي از باکتري مذکور بسيار مهم است. هدف از بررسي حاضر، مطالعه ميزان مقاومت اسينتوباکتر نسبت به آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين و برخي از آنتي بيوتيک هاي مطرح در درمان است.
مواد و روش تحقيق: در اين بررسي مقطعي- توصيفي، ۴۸ ايزوله باکتريايي از نمونه زخم هاي سوختگي عفوني شده جمع آوري و با روش هاي استاندارد باکتريولوژي جداسازي و شناسايي شدند. پس از شناسايي، آزمايش آنتي بيوگرام به منظور تعيين حساسيت آنتي بيوتيکي ايزوله ها انجام شد. ميزان مقاومت ايزوله هاي اسنيتوباکتر نسبت به آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين با روش رقيق سازي دارو در محيط کشت مايع تعيين شد.
يافته ها: کليه ايزوله هاي اسنيتوباکتر از گونه بوماني تشخيص داده شدند. ميانگين حداقل غلظت کشنده سيپروفلوکساسين براي کليه ايزوله ها ۱/۳۳±۹/۳۷ ميکرو گرم در سي سي بود. ميزان مقاومت ايزوله ها نسبت به آنتي بيوتيک هاي پيپراسيلين ۹/۸۸%، جنتاميسين ۸/۷۰%، اوفلوکساسين ۸/۹۵%، سفتي زوکسيم ۷۵%، سفالوتين ۴/۶۰%، تيکارسيلين۷/۹۳%، کانامايسين ۸/۹۵%، ايمي پنم ۶/۱۴%، آميکاسين ۵۲%، کوتري موکسازول ۱/۷۹%، سفازولين ۱۰۰% و کاربني سيلين ۷/۹۳% بود. کليه ايزوله هاي تحت بررسي نسبت به آنتي بيوتيک سيپروفلوکساسين مقاوم بودند. يافته ها نشان دهنده مقاومت چندگانه دارويي در ايزوله هاي تحت بررسي بود.
نتيجه گيري: نتايج حاصل بار ديگر اهميت ظهور ايزوله هاي اسنيتوباکتر مقاوم به درمان و مشکلات جدي در زمينه درمان آنتي بيوتيکي عفونت هاي ناشي از آن را مورد تاکيد قرار مي دهد و نشان مي دهند که ايزوله هاي اسنيتوباکتر مقاوم نسبت به سيپروفلوکساسين، عمدتا نسبت به چندين آنتي بيوتيک مقاوم اند.