مقاله ميزان مهارت دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه اصفهان در نحوه جست وجو، دستيابي و ذخيره اطلاعات از منابع الکترونيکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ميزان مهارت دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشگاه اصفهان در نحوه جست وجو، دستيابي و ذخيره اطلاعات از منابع الکترونيکي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت جست وجوي منابع الکترونيکي
مقاله مهارت استفاده از نرم افزارها
مقاله مهارت دستيابي و ذخيره اطلاعات
مقاله دانشجويان تحصيلات تکميلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشتي آراي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 هدف پژوهش حاضر، ارزيابي ميزان مهارت دانشجويان تحصيلات تکميلي در نحوه جست وجو و استفاده از نرم افزارها، دستيابي و ذخيره اطلاعات از منابع الکترونيکي بود. روش پژوهش توصيفي پيمايشي و جامعه آماري اين مطالعه کليه دانشجويان دوره هاي تحصيلات تکميلي دانشگاه اصفهان در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷ بود که تعداد آنها ۴۰۳۵ نفر اعلام شد. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسي و مورگان ۳۸۰ نفر محاسبه گرديد كه به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با روايي ۸۴/۰ و پايايي ۸۵/۰ که شامل سه قسمت بود. قسمت اول مربوط به اطلاعات فردي و قسمت دوم و سوم به ترتيب به سنجش مهارتها در نحوه جست وجوي اطلاعات و استفاده از نرم افزارها، دسترسي و ذخيره اطلاعات مي پرداخت. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از روشهاي آماري ضريب همبستگي و t تک متغيره استفاده شد. بررسي معناداري آزمون در سطح و بزرگتر بودنt  حاصل از مقدار بحراني جدول نشان داد، دانشجويان تحصيلات تکميلي با ميانگين ۴۲/۳ بالاتر از سطح متوسط ۳، داراي مهارتهاي مربوط به نحوه جست وجو از بانکهاي اطلاعاتي الکترونيکي بودند و در خصوص مهارت استفاده از نرم افزارها، دستيابي و ذخيره اطلاعات، پس از بررسي معناداري آزمون در سطح و کوچکتر بودن t حاصل از مقدار بحراني جدول، ميانگين ۳ برابر با سطح متوسط ۳ به دست آمدکه نشان داد مهارت آنها در حد متوسط است . r مشاهده شده با مقدار ۲۰/۰ در سطح همبستگي مثبت و معناداري را بين ميزان مهارت دانشجويان تحصيلات تکميلي در بازيابي اطلاعات از بانکهاي اطلاعاتي الکترونيکي و موفقيت پژوهشي آنها نشان داد.