مقاله ميزان مولفه هاي هوش سازماني در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۴۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ميزان مولفه هاي هوش سازماني در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش سازماني
مقاله مولفه هاي هوش سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: فقيهي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش شناسايي ميزان هوش سازماني در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي بوده است. همچنين با توجه به مولفه هوش سازماني، وضعيت هر يک از مولفه ها به تفکيک تعيين گرديده است. روش مورد استفاده از نوع توصيفي  پيمايشي و جامعه مورد مطالعه کارکنان سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي بودند. جامعه آماري ۳۱۲ نفر از کارکنان با مدرک تحصيلي ليسانس و بالاتر را شامل مي شود که با استفاده از فرمول کوکران نمونه اي به حجم ۲۲۸ نفر از بين آنان انتخاب گرديد. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با ۹۵ سوال بود که روايي صوري و محتوايي آن تاييد و پايايي آن ۹۷/۰ به دست آمد. براي تحليل داده ها از آمار توصيفي شامل فراواني، درصد و ميانگين و آمار استنباطي شامل آزمون T يکسويه استفاده گرديده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که هوش سازماني جامعه مورد مطالعه با ميانگين تجربي ۸۲/۲ از ميانگين نظري ۳ پايين تر است. بالاترين ميانگين به دست آمده مربوط به مولفه بينش راهبردي با ۱۷/۳ و کمترين مربوط به ساختار سازماني و تغييرگرايي با ۶۶/۲ بوده است. با توجه به يافته هاي تحقيق راهکارهايي براي بهبود هوش سازماني سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ارايه شده است.