مقاله ميزان نقص عضو دايم در نيروهاي نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ميزان نقص عضو دايم در نيروهاي نظامي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقص عضو دايم
مقاله کميسيون عالي پزشکي
مقاله راهنماي انجمن پزشکي آمريکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي شيري غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: غنجال علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ارزيابي نقص عضو و ناتواني دايمي با هدف تعيين قابليت اشتغال يا تعيين غرامت، يكي از دغدغه هاي تمام جوامع صنعتي و در حال توسعه است. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان نقص عضو دايم در يك كميسيون عالي پزشكي نظامي اجرا شد.
روش ها: در اين مطالعه تحليلي – مقطعي، تمام ۶۱۹ مراجعه كننده متقاضي تعيين غرامت و درصد جانبازي در سال ۱۳۸۵ كه داراي پرونده بودند وارد مطالعه شدند. پس از جمع آوري داده ها، درصد نقص عضو دايم در هر پرونده به روش انجمن پزشكي آمريكا محاسبه شد و نتايج حاصل با مقادير تعلق گرفته در پرونده مقايسه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي ويلكاكسون، من – ويتني، كروسكال – واليس، ضريب همبستگي اسپيرمن و مجذور كاي استفاده شد.
يافته ها: ميانگين درصد تعلق گرفته در مراجعان به كميسيون در گروه هاي مختلف سني، گروه هاي مختلف سابقه كار، جنسيت، وضعيت هاي مختلف استخدامي و نيروهاي مختلف خدمت تفاوت آماري معني داري نداشت. ميانگين درصد نقص عضو تعلق گرفته در كميسيون عالي پزشكي به طور معني داري بيشتر از ميانگين درصد نقص عضو محاسبه شده به روش AMA بود (P<0.05).
نتيجه گيري: محاسبه ميزان نقص عضو منطبق بر ضوابط و تا حدودي متفاوت از AMA است. لزوم هماهنگ نمودن بيشتر پزشكان همكار و مشاور و تدوين دستور العمل واحد و در نظر نگرفتن شدت رخداد منجر به حادثه از موارد لازم به بازنگري هستند.