مقاله ميزان همخواني تشخيص مبتني بر قضاوت باليني روان شناسان و مشاوران با نتايج اجراي آزمون MMPI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ميزان همخواني تشخيص مبتني بر قضاوت باليني روان شناسان و مشاوران با نتايج اجراي آزمون MMPI
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همخواني تشخيص
مقاله قضاوت باليني
مقاله آزمون MMPI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمون MMPI، يکي از پنج آزمون رايجي است که بيشترين کاربرد را توسط روان شناسان و مشاوران دارد. در اين پژوهش، با استفاده از روش نمونه گيري هدفمند، رابطه بين نمره هاي مراجعان (۳۸ زن و ۲۱ مرد) در مقياس هاي MMPI و تشخيص مبني بر قضاوت باليني در مورد ابعاد مختلف ويژگيهاي مراجعان، شامل شدت مشکل، درماندگي انگيزشي، پيچيدگي مشکل سطح مقاومت، سبک کنار آمدن و حل مساله مورد بررسي قرار گرفته است. تجزيه و تحليل نتايج نشان ميدهد که برافراشتگي، بويژه مجموع نمره هاي مقياس هاي پارانويا، اسکيزوفرنيا و مانيا شاخص مناسبي براي بيان شدت، برافراشتگي، افسردگي، اضطراب و ضعف رواني با درمانگي انگيزشي، پيچيدگي مشکل با برافراشتگي مقياسهاي خودبيمارانگاري و افسردگي توام با ضعف رواني و اسکيزوفرنيا، سطح مقاومت با برافراشتگي در مقياسهايL ، K،۱۶ و ۱، سبک کنار آمدن با برافراشتگي ۶، ۴ و ۹، سبک کنار آمدن با برافراشتگي درونگرايي اجتماعي، ضعف رواني و افسردگي رابطه دارد.