مقاله ميزان و مصاديق موفقيت تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي اعزام شده به خارج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ميزان و مصاديق موفقيت تحصيلي دانشجويان علوم پزشكي اعزام شده به خارج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موفقيت تحصيلي
مقاله استاد راهنما
مقاله سيستم بورس
مقاله شاخص هاي سنجش موفقيت
مقاله اعزام دانشجو به خارج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي راد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الديني اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي ياسمن
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي موسوي سيدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف اين پژوهش ارزيابي ميزان و مصاديق موفقيت تحصيلي و عوامل موثر بر آن در دانشجويان بورسيه ايراني اعزام به خارج از كشور در رشته هاي علوم پزشكي بود.
روش كـار: در اين مطالعه مقطعي با بهره گيري از پرسشنامه خودايفا نظرات دانش آموختگان اعزامي طي سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ و اساتيد راهنماي ايشان در خارج از كشور مورد ارزيابي قرار گرفت. همچنين اطلاعات پايه اين دانشجويان از دفتر اداره بورس وزارت اخذ شد.
يافته ها: دانشجويان در كل خود را تقريبا موفق دانسته ولي معتقد بودند كه تجربه فعلي مي توانست ميزان موفقيت ايشان در تحصيل را افزايش دهد. حدود ۱۰% دانشجويان از ديدگاه اساتيد راهنما در مقايسه با سايرين در سطح پايين تر از متوسط بودند. مهم ترين مصاديق بيان شده براي موفقيت آشنايي با تكنيك ها، مباحث و دستاوردهاي علمي روز در رشته تحصيلي و آشنايي با موضوعات علمي مرتبط با رشته تخصصي و شركت در دوره هاي آموزشي بيان شدند. همچنين پشتكار و همت فردي و شرايط و امكانات دپارتمان و دانشگاه محل تحصيل اصلي ترين عوامل موثر در موفقيت تحصيلي عنوان شدند. اساتيد راهنما، دانشجويان ايراني خود را در حيطه هاي رعايت اصول اخلاقي، درك و انتقال فكري و قابل اعتماد بودن، موفق ولي در مهارت هاي نوشتاري و ارتباط كلامي به زبان انگليسي و توانايي رهبري ضعيف تر مي دانستند.
نتيجه گيري: اگرچه در مجموع دانشجويان و اساتيد راهنما نظر مثبتي در مورد موفقيت تحصيلي داشتند ولي به نظر مي رسد توجه خاص به بعضي حيطه ها همچون مهارت هاي زبان انگليسي و مديريت تحقيق مي تواند اين موفقيت را افزايش دهد. همچنين ضرورت طراحي شاخص هاي عيني تري براي سنجش موفقيت تحصيلي دانشجويان بارز بود.