مقاله ميزان کادميوم و سرب در عضله و کبد ماهي شيربت (Barbus grypus) در رودخانه دز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ميزان کادميوم و سرب در عضله و کبد ماهي شيربت (Barbus grypus) در رودخانه دز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادميوم
مقاله سرب
مقاله کبد
مقاله عضله
مقاله Barbus grypus
مقاله رودخانه دز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عسكري ساري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور سنجش فلزات سنگين کادميوم و سرب در بافت هاي عضله و کبد ماهي شيربت (Barbus grypus) در رودخانه دز در تابستان ۱۳۸۸ صورت گرفت. ابتدا ۴۸ نمونه ماهي در اندازه هاي تصادفي توسط تور گوشگير رودخانه اي از رودخانه دز بعد از شهرستان دزفول (روستاي علي آباد) صيد گرديد. پس از جداسازي بافت ها، روش هضم مرطوب بر روي نمونه ها انجام شد و با کمک دستگاه جذب اتمي ميزان تجمع عناصر سنگين مشخص گرديد. در اين تحقيق ميانگين غلظت فلزات سنگين کادميوم و سرب در عضله ماهي شيربت به ترتيب ۰۹۹۷٫۱ و ۲۹۴۴٫۱ ميلي گرم در کيلوگرم وزن خشک و در کبد به ترتيب ۳۴۹۷٫۱ و ۵۵۲۵٫۱ ميلي گرم در کيلوگرم وزن خشک بود. در اين بررسي با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و به کمک آزمون t آناليز آماري انجام شد. در اين تحقيق ميزان تجمع سرب در بافت هاي عضله و کبد اختلاف معني داري داشت (P<0.05) درحالي که ميزان تجمع کادميوم در بافت هاي مورد بررسي اختلاف معني داري نداشت. ميزان تجمع اين فلزات در بافت خوراکي (عضله) از حد مجاز سازمان بهداشت جهاني (WHO) بالاتر بود.