مقاله ميکروب هاي جدا شده از زخم قرنيه در بيماران بستري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۰ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: ميکروب هاي جدا شده از زخم قرنيه در بيماران بستري
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زخم قرنيه
مقاله عوامل مستعد کننده
مقاله ميکروبيولوژي
مقاله پاسخ به درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: زخم شديد قرنيه، يکي از موارد اورژانس چشم پزشکي است. هدف از اين مطالعه تعيين عوامل مستعد کننده، علل ميکروبي ايزوله شده و نتايج درمان در بيماران بستري با زخم قرنيه شديد بود.
روش بررسي: در يک مطالعه آينده نگر بين سالهاي ۱۳۸۵-۱۳۸۴ تمام بيماراني که بعلت زخم شديد قرنيه در بيمارستان نيکوکاري تبريز پذيرش شده بودند، با نمونه برداري از محل زخم مورد بررسي قرار گرفتند. مطالعه در تمامي نمونه هاي جمع آوري شده، با رنگ آميزي گرم و کشت انجام گرفت.
يافته ها: از ۱۰۰ بيمار مورد بررسي در اين مطالعه، %۶۵ مذكر و %۳۵ مونث بودند. %۳۱ بيماران كشاورز بودند. جراحي قبلي چشم در %۳۰ از چشم ها انجام گرفته بود. شايعترين ارگانيسم ايزوله شده، استافيلوكوك اپيدرميديس (%۵۸) بوده و قطره هاي سفازولين و جنتامايسين شايعترين آنتي بيوتيكهاي مصرفي (%۸۹) بود و %۷۴ از بيماران با درمان دارويي بهبود يافتند.
نتيجه گيري: در اين مطالعه استافيلوکوک اپيدرميديس شايعترين ارگانيسم ايزوله شده و جراحي قبلي چشم شايعترين عامل مستعد کننده براي زخم شدبد قرنيه بود.