مقاله ميکرو فاسيس ها و محيط رسوبي نهشته هاي کربونيفر در برش اسدآباد – ناحيه رامشه جنوب شرق شهرضا – جنوب غرب ايران مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۵۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ميکرو فاسيس ها و محيط رسوبي نهشته هاي کربونيفر در برش اسدآباد – ناحيه رامشه جنوب شرق شهرضا – جنوب غرب ايران مرکزي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورنيزين
مقاله باشکرين
مقاله ميکروفاسيس
مقاله محيط رسوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رسوبات کربونيفر در برش مورد مطالعه، در ۳۵ کيلومتري جنوب شرق شهرستان شهرضا ۱۱۵) کيلومتري جنوب شرق اصفهان) و ۲۵ کيلومتري جنوب غرب شهر رامشه در مجاورت روستاي اسدآباد واقع است. اين منطقه بخشي از کمربند شهرضا – همبست – آباده بوده که بين کمربند متامورفيک اقليد و فرورفتگي گاوخوني قرار دارد. اين سنگ ها با ضخامت ۶۲۰ متر عمدتا از آهک، دولوميتي آهک، شيل، ماسه سنگ، آهک ماسه اي و آهک اووليتي تشکيل شده است. بر اساس مطالعات صحرايي و مطالعه بيش ۳۰۰ نمونه مقطع نازک ميکروسکوپي، ۲ رخساره تخريبي و ۱۳ رخساره کربناته در اين سنگ ها مشخص گرديد. رخساره هاي کربناته و تخريبي مزبور به ترتيب دورشدن از ساحل در زير محيط ها و محيط هاي
-۱ پهنه جزر و مدي -۲ محصور تا نيمه محصور لاگون -۳ سد -۴ محيط درياي باز
تشکيل شده اند. تغييرات عمودي ميکرو فاسيس ها و منحني عمق مربوط به آنها بيانگر اين واقعيت هستند که رسوبات کربونيفر در اين ناحيه در محيطي به سمت بالا کم عمق شونده تشکيل شده اند که حاکي از تشکيل آنها در يک رمپ کربناته هوموکلينال مي باشد. در ناحيه مورد مطالعه ميزان نهشته هاي آواري از نهشته هاي کربناته بيشتر بوده و بعلاوه اين آهک ها اکثرا رخساره گرينستون اووئيد را نشان مي دهند که از ويژگي بارز رمپ هاي کربناته اي است که بدون شکستگي قابل ملاحظه اي به آب هاي عميقتر مي رسند.