مقاله مکانيزم تاثيرگذاري سود بر مورفولوژي، ضخامت و ترکيب شيميايي پوشش هاي PEO ايجادشده روي آلومينيوم در الکتروليت سيليکاتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مکانيزم تاثيرگذاري سود بر مورفولوژي، ضخامت و ترکيب شيميايي پوشش هاي PEO ايجادشده روي آلومينيوم در الکتروليت سيليکاتي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاسماي الکتروليتي
مقاله مورفولوژي
مقاله پوشش سراميکي
مقاله پروفيل خشني سطح
مقاله آلومينيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي دولابي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: احتشام زاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي زارچ مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکسيداسيون پلاسماي الکتروليتي (PEO) يک عمليات الکتروشيميايي همراه با پلاسما مي باشد که مي تواند به منظور تبديل سطوح بعضي فلزات به يک لايه سراميکي اکسيدي به کار رود. در اين عمليات، ميکروتخليه هاي ايجاد شده در محلول آبي موجب يونيزه شدن گاز تشکيل شده در مجاورت سطح الکترود مي شود و به دليل برهمکنش شيميايي پلاسما بر روي سطح فلز ترکيبات پيچيده اي توليد مي شود. در اين تحقيق، اثر و مکانيزم تاثيرگذاري سود بر ريز ساختار و ضخامت پوشش هاي سراميکي سيليسي- آلومينايي توليد شده روي آلومينيم به روش پلاسماي الکتروليتي مورد بررسي قرار گرفت. مورفولوژي، پروفيل خشني سطح و آناليز عنصري پوشش توسط ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) مجهز به اسپکتروسکوپي انرژي اشعه ايکس (EDS) و آناليز فاز هاي تشکيل شده توسط پراش اشعه ايکس (XRD) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که افزايش غلظت سود موجب کاهش ضخامت پوشش و افزايش ميکروترک هاي پوشش مي شود. نتايج پروفيل هاي خشني سطح که به صورت ميانگين خشني سطح (Ra) ارزيابي شد نشان داد با افزايش غلظت سود، ميانگين خشني از ۷۳/۰ ميکرون به ۰۸/۱ ميکرون در غلظت ۲۰g/l سود افزايش يافت اما در غلظت هاي بالاتر سود، اين کميت کاهش يافت. نتايج آناليز فازي، کاهش فازهاي سيليسي و افزايش ميزان فازهاي آمورف را در الکتروليت هاي غليظ تر نشان داد. همچنين بررسي سطح مقطع پوشش بيانگر کاهش تخلخل پوشش و افزايش يکنواختي توزيع عناصر در سطح مقطع پوشش با افزايش غلظت سود بود.