مقاله مکانيسم اثر كلريد ليتيم در تکوين فوليکول هاي تخمداني موش هاي صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: مکانيسم اثر كلريد ليتيم در تکوين فوليکول هاي تخمداني موش هاي صحرايي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلريد ليتيم
مقاله آپوپتوزيس
مقاله فوليکول هاي تخمداني
مقاله موش صحرايي نابالغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرآخوري فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: پروانه تفرشي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرمحمديان آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: باغبان اسلامي نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسين قمرتاج
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي اثر كلريد ليتيم در تکوين فوليکول هاي تخمداني موش هاي صحرايي نابالغ تحريک شده با گنادوتروپين با تکيه بر شاخص هاي سلولي و بافتي.
مواد و روشها: در اين مطالعه، از موشهاي صحرايي ماده نابالغ (۲۳ روزه، نژاد Wistar) به عنوان مدل استفاده گرديد. جهت تحريک تکوين فوليکولي، ابتدا ۱۰ واحد بين المللي  Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG)و سپس جهت بررسي اثر ليتيم، ۴ دوز کلريد ليتيم (۲۵۰ ميليگرم بر كيلوگرم) هر ۱۲ ساعت (از زمان تزريق PMSG) به صورت درون صفاقي به موشها تزريق گرديد. ۴۸ ساعت پس ازتزريق PMSG تخمدانها خارج و مورد بررسي هاي سلولي و بافتي قرار گرفتند. جهت بررسي آپوپتوزيس از رنگ آميزي TUNEL و روش DNA laddering استفاده شد. موش هايي که تنها PMSG را دريافت کرده بودند گروه کنترل، موش هايي که علاوه بر PMSG سرم فيزيولوژيک (حلال ليتيم) را نيز دريافت کرده بودند گروه دارو نما و موشهايي که هيچ يک را دريافت نکرده بودند به عنوان موشهاي گروه دست نخورده در نظر گرفته شدند.
يافته ها: طي بررسيهاي انجام شده بافتي تخمدان موشهاي تيمار شده با کلريد ليتيم، عدم وجود فوليکول هاي آنترال با قطر ۸۰۰-۱۰۰۰ ميکرون، کاهش تعداد فوليکول هاي آنترال با قطر ۴۰۰-۶۰۰ و ۶۰۰-۸۰۰ ميکرون و افزايش تعداد فوليکول هاي آترتيک نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. مطالعات در سطح سلولي حاکي از افزايش شديد تعداد سلولهاي با هسته پيکنوتيک و TUNEL مثبت در لايه سلولهاي گرانولوزاي فوليکولهاي آنترال تخمدان موشهاي تيمار شده با کلريدليتيم نسبت به گروه کنترل بود. به علاوه الگوي قطعه قطعه شدنDNA  فقط در نمونه هاي تجربي مشاهده شد.
نتيجه گيري: پيشنهاد ميشود كه كلريد ليتيم با القاي آپوپتوزيس در سلولهاي گرانولوزا موجب افزايش فوليکول هاي آترتيک و در نتيجه کاهش تعداد فوليکولهاي آنترال و تکوين فوليکولي ميشود.