مقاله مکانيسم هاي آنتاگونيستي باکتري هاي آنتاگونيست پوسيدگي زغالي سويا در آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۵۵ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مکانيسم هاي آنتاگونيستي باکتري هاي آنتاگونيست پوسيدگي زغالي سويا در آزمايشگاه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتري هاي آنتاگونيست
مقاله پوسيدگي زغالي سويا
مقاله جدايه هاي والدي و جهش يافته
مقاله کنترل بيولوژيک
مقاله acrophomina phaseolina

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واصبي يلدا
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري پوسيدگي زغالي با عاملMacrophomina phaseolina ، يکي از مهم ترين بيماري هاي سويا مي باشد. به منظور بررسي اثر باکتري هاي آنتاگونيست در کنترل اين بيماري، ۲۸۰ جدايه باکتري از ريزوسفر، اندام هاي هوايي و گره هاي ريشه سويا جدا و خالص سازي شد. از اين ميان، ۸۹ جدايه خاصيت آنتاگونيستي نشان دادند که نه جدايه شامل هفت جدايهBacillus spp.، يک جدايه Pantoea agglomerans (synonym: Erwinia herbicola) و يک جدايه،biov.I Pseudomonas fluorescens با بازدارندگي بالاي ۵۰ درصد براي آزمون هاي درون شيشه اي انتخاب شدند. نتايج نشان داد که در آزمون توليد ترکيبات فرار، جدايه (ENA) P. agglomerans با ۳۴٫۵ درصد، در آزمون توليد آنتي بيوتيک، جدايه هايBacillus BIN, BIA, BL)BDQ با ۱۰۰ درصد و در آزمون توليد ترشحات مايع برون ياخته اي جدايه Bacillus (BL) با ۷۵٫۲۹ درصد بيشترين تاثير را در کاهش رشد ميسليومي M.phaseolina دارا بودند. در آزمون توليد سيدروفور جدايه ENA با توليد هاله نارنجي اي به قطر ۲۳٫۸ ميلي متر بيشترين توانايي را در توليد سيدروفور نشان داد. در آزمون توليد ايندول استيک اسيد، تنها جدايه (P2FB) P.fluorescens توانايي توليد آن را دارا بود. به منظور رديابي و پايش جمعيت آنتاگونيست ها در طول آزمايش هاي گلخانه اي، ژنوتيپ هاي جهش يافته مقاوم به آنتي بيوتيک تهيه گرديد. آزمون هاي ارزيابي توان آنتاگونيستي جدايه ها، عدم تفاوت معني دار بين تيپ والدي و ژنوتيپ جهش يافته را نشان داد. استفاده از آغازگرهاي اختصاصي PrnAF/PrnAR در واکنش زنجيره اي پلي مراز براي رديابي ژن کد کننده آنتي بيوتيک پيرول نيترين در جدايه هاي والدي و جهش يافته Bacillus (BIN) و P. agglomerans (ENA) ، نشان داد که تنها جدايه والدي و جهش يافته ENA ژن کد کننده پيرول نيترين را دارا مي باشد.