سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود صادقی گوغری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

نشت لوله های حامل سیال بعلت طولانی بودن لوله ها زیان قآبل توجهی را ایجاد می کند. همین امر روشهای مختلفی برای پیداکردن محل نشت بوجود آورده است. بطور خلاصه روش مکان یآبی محل نشت به دو صورت امکانپذیر می باشد. الف – روش مشاهده مستقیم (عینی)، ب – روش محاسبات استدلالی، در روش اول با دستگاهای آبزار دقیق ضمن مشاهده می توان میزان و محل نشت را درطول لوله ردیآبی و مورد بررسی قرار داد. در روش دوم با استفاده از مدلهای ریاضی و پارامترهای سیال(فشار و دبی) میزان و محل نشت، در لوله را می توان حدس زد. در این مقاله از روش دوم (استدلالی) جهت ردیآبی محل نشت استفاده گردیده به طوریکه پایه و اساس این روش بر تکنیک ردیآبی محل عیب کآبل در فیلد مهندسی الکترونیک تحت عنوان رو شاختلاف موج ثآبت استوار است، یعنی اینکه آبتدا توسط یک محرک سینوسی امواج فشار، در انتهای لوله ایجاد و در اثر نشت و امواج ضمنی موجود شرایط تشدید در لوله فراهم میگردد که با در نظر گرفتن امپدانس هیدرولیکی(نسبت فشار به دبی) در طول لوله تحت فشار، به عنوان تآبع اصلی انتخآب و با اعمال چندمثال عددی درستی آن به اثبات می رسد.