سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین افشار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
عباس افشار – دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

محدودیت بودجه و هز ینه ها ی ابزار پایش از یک طرف ، و اهمیت کنتـرل کیفـی آب شـبکه بـه لحـاظ آلودگی ها و بخصوص رویدادهای خاص از طرف دیگر ، سبب شده است تا استقرار به ینه ایستگاههای پـایش در شبکه های آب شهری مورد توجه قرار گیرد . موقعیت ایستگاههای نمونه برداری می بایسـت بـه نحـو شا یسـته ا ی وضعیت کیفی آب شبکه را پوشش دهد . برای انتخاب معقول ایستگاههای نمونـه بـرداری ( پـایش ) آگـاهی از چگونگی توزیع جریان در زمان و مکان یک ضرورت است . ترکیب اسقرار ایستگاههای پـا یش در شـبکه با یـ د بـه گونه ای باشد که ب ین گز ینه ها ی رق یب بالاترین رتبه را در " معرف بودن " دارا باشد . لذا لازم اسـت تـا یـک مدل بهینه سازی برای تعیین مکان بهینه جهت استقرار ایستگاهها ی پایش تهیه شود . در ایـن تحقیـق یـک مـدل
بهینه سازی برای استقرار ایستگاههای پایش در محیط INLP تهیه شده و برای استقرار بهینـه ایسـتگاههای پـایش شبکه آب بابل مورد استفاده قرار گرفته است . ترکیب ا یستگاههای پا یش برا ی دو حالت (۱) تک الگـو ی مصـرف (۲) دو الگوی مصرف بطور جداگانه بررسی شده و نتایج حل مدل مورد مقایسه قرار گرفته است