سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهرام محمدحسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی اصغر آل شیخ – استادیار گروه مهندسی GIS ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
میثم شلیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

توسعه فیزیکی شهرها فرایندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده هـای فیزیکـی شـهر و فضـاهای کالبـدی آن در جهـات عمودی و افقی ، از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد ، به ترکیب فیزیکی مناسـبی بـر ای از فضاهای شهری نخواهد انجامید در نتیجه سیستمهای شهری را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت . در این بین یکی از موارد اجتناب ناپذ یر در امر شهرساز ی و توسعه فضا ی آینده شهر ی بحـث فضـا ی سـبز و تع یـی ن موقع یـ ت فضای سبز در سطح شهر م ی باشد . امروزه به دل یل رشد روز افزون جمع یت شهرها و کمبود فضای مناسب برای فعالیتها و امکانات مورد نیاز، تعیین مکان بهینه کاربری های مختلف شهر از اهمیت بسزایی برخوردار گردیده است . با توجه به ابعاد پیچیده مسائل شهری در دخالت متغیرهای مختلف در امر برنامه ریزی شهری ، از روشـهای مخ تلـف اسـتفاده می شود که GIS یکی از قدرتمند ترین سیستمها در پاسخ گوئی به نیازهای مطالعاتی و کاربردی خواهد بود .
هدف از این مقاله بررسی روشهای مکان یابی بهینه برای فضای سبز شهری با استفاده از قابلیتها و آنالیزهای موجود در یک سیسـتم GIS ١:٢٠٠٠ بوده که به صورت عملی نیز بروی نقشه های شهر یاسوج به اجرا در آمد . در این تحقیق از نقشه های بـا مقیـاسسازمان نقشه برداری کشور جهت انجام آنالیزهای مورد نظر استفاده شده است . نتایج حاصل از انجام انواع آنالیزهـای مختلـف در
تحقیق، به صورت نقشه ارائه شده است