سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

غلامرضا غیاثوند – کارشناسی GIS شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
علی جوزقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی آب، دانشگاه صنعتی شریف
دامون مولایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی GIS

چکیده:

احداث سدهای مخزنی بمنظور ذخیره آب در فصول پر آب یو استفاده در فصول خشکسالی، از اقدامات موثر در استفاده بهینه آب در شرایط آب و هوایی ایران ( بارش کم و نامنظم) است. مهمترین مرحله در مطالعات سدهای مخزنی، انتخاب بهترین نقطه حوضه آبریز برای احداث این سدها به منظور کاهش هزین هها و افزایش بهرهوری است. روشهای تصمیمگیری چندمعیاره مختلفی برای مکانیاب ی س دهای مخزنی، وجود دارد. از بین این روشها میتوان به روش تاپسیس اشاره کرد. در این روش امکان بررسی چندین گزینه برتر براساس بینهایت معیار وجود دارد. این مطالعه به کمکسیستم اطلاعات جغرافیایی و روش تصمیمگیری تاپسیس در بخش جنوب یاستان سیستان و بلوچستان یعنی شهرهای سرباز، نیکشهر، چابهار و کنارک انجام شده است. برای اجرای عملی مدلهای ذکر شده، ابتدا 16 نقطه در مسیر رودخان هها انتخاب شد. سپس براساس روش ارائه شده، میزان ارتفاع ماکزیمم سد بطوری که طول تاج سد از 1500 متر تجاوز نکند، محاسبه شد. بعد از اعمال شرایط حجم مورد نیاز مخزن تعداد گزین هها به 15 گزینه کاهش یافت. سپس این گزین هها براساس معیارهای آب بند بودن مخزن، وجود پی مناسب، شرایط هیدرولوژی مناسب، ورود کم رسوبات، عدم ورود آب با کیفیت نامناسب و خسارت مخزن، رتبهبندی شدند. با انجام این تحقیق در منطقه مورد مطالعه اولویتهای احداث مخازن در سطح این منطقه بررسی شد و بهترین نقاط برای احداث مخازن مشخص شد.