سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

روانبخش شیردم – دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

در راستای فعالیت واحدهای مختلف کشاورزی، صنعتی، تجاری و بیمارستانی، مقادیر قابل توجهی از پسماندها به منابع حیاتی محیط زیست وارد می گردند. برخی از آنها به لحاظ داشتن اثرات سوء بر انسان و طبیعت، در گروه پسماندهای وپژه طبقه بندی میگردند. لذا، دفن این گونه مواد در زمین بدون توجه به اصول و مبانی مهندسی، می تواند عواقب خطرناکی را از جمله آلودگی
آب، خاک و هوا را به همراه داشته باشد . لذا، سازمان حفاظت محی ط زیست، برای نیل به این منظور، مقرر نمود تا در قالب یک طرح پژوهشی ، مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه در استان سمنان را به مرحلة اجرا در آورد. در راستای تحقق این هدف، سلسله مراحل پژوهشی صورت گرفته در بخش مطالعات منطقه ای و عملیات صحرایی به شرح ذیل ارائه میگردد