سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام مجتهدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق -قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران -واحد ج
محمودرضا حقییفام – عضوهیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراینمقاله روشی برای دستیابی به مکان بهینه تعیین ظرفیت و زمانبندی احداث و نصب پستهای فوقتوزیع ارائه گردیده و تابع هدف مناسب برای مساله فرموله شده است روش پیشنهادی درزمره برنامه ریزیهای غیرخطی قراردارد این متد برپایه کسب حداقل تلفات و کمترین هزینه های ممکن تنظیم شده و درتابع هدف هزینه های مربوط به زمین ،ساخت ،تجهیزات ،هزینه های نصب خطوط بالادستی و پاییندستی (هزینه های ثابت )و هزینه تلفات انرژی و توان (هزینه های متغیر )لحاظ گردیدهاست .درطراحی روش دینامیک به کارگرفته شده و برای تمام نقاط بامقداررشدبارجداگانه منظور شده است .درروش ارائه شده برای تعیین پاسخ بهینه متدشاخه و کران (BgB )استفاده شده است .