سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا زنجیرانی فراهانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس افرازه – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تحقیقات انجام شده نشان میدهد که با گذشت زمان تعداد حوادث غیرمترقبه زمینی، اقیانوسی و جوی در هر سال در حال افزایش است از اینرو موضوع " مدیریت بحران " بهعنوان یکی از حایز اهمیت ترین مباحث علمی – کاربردی مطرح میشود که امروزه کشورهای مختلف، مخصوصاً کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به آن متمایل شدهاند . بهطوریکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مراکزی برای استقرار فعالیت های مدیریت بحران به نام " مرکز مدیریت بحران " وجود دارد که کلیه مراحل و فرایندهای مدیریت بحران در این مکانها صورت می گیرد . با توجه به این مسائل تعیین نظامی کلی برای مدیریت لجستیک، به هنگام مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن امری مهم است . از اینرو در این مقاله به ارائه مدل چند هدفهی یکپارچه برای مکانیابی مراکز بحران با در نظر گرفتن حملونقل و تعیین میزان موجودی کالاهای مورد نیاز پرداخته میشود . بطوریکه که این اهداف عبارتند از : الف ) کمینه کردن هزینههای مربوطه و ب ) کمینه کردن ریسک در پاسخگویی به بحرانهای بوجود آمده که بهصورت حداقل کردن متوسط فاصله بین مراکز مستقر شده با افراد آسیبدیده بیان شده است . مدل مذکور در چهار حالت مختلف که ترکیب وجود یا عدم وجود محدودیت در تعداد مراکز جدید و وجود یا عدم وجود مراکز بحران مستقر شده قبلی میباشد بررسی شده است . سپس به تعیین موجودی مراکز مستقر شده پیش از وقوع بحران و تعیین سیاست سفارشدهی در زمان پاسخگویی پرداخته شده است . علاوهبراین از انجاییکه وقوع بحران و میزان تقاضای کالاها بصورت غیر قطعی میباشد در این مقاله سعی شده است تا جنبه احتمالی مربوط به بحران و تقاضاهای ایجاد شده نیز لحاظ گردد