سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
جمیله عابدی – دانشجوی ارشد سابق دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
قاسم محمدی نژاد – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
امین باقی زاده – دانشجوی ارشد سابق دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
آزاده کریمی افشار – دانشجوی ارشد سابق دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:
به منظور شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن( های ) کنترل کننده صفات فیزیولوژیک و تعیین سهم هرQTLدر تنوع فنوتیپی برخی صفات کمی، ۹۶ فرد از جمعیتF2:4 حاصل از تلاقی بین ارقام خارچیا و گاسپارد به همراه والدین در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و آگمنت در شرایط تنش خشکی اجرا گردید. والدین مناسب برای تهیه جمعیت آنهایی هستند که از دو انتهای توزیع فنوتیپی صفات مورد مطالعه انتخاب میشوند و در این صورت تنوع کافی در نتاج حاصل از تلاقی آنها بهدست خواهد آمد. نتایج تجزیه واریانس حاکی از تفاوت معنی داری در تمام صفات مورد مطالعه بود.تعداد ۱۸QTLبرای صفاتQY ،QL ،QS ،QHشناسایی شدند. بیشترین مقدار ارزش فنوتیپی برای صفت عملکرد دانهR2=35درکروموزوم۴Bو کمترین آن برای نیز برای صفت عملکرد دانهR2=0/09بر روی کروموزوم۲B به دست آمد مقدارLOD مربوط به QTL بزرگ اثرواقع برروی کروموزوم ۴B LOD=7/7 بوده و این QTL بطور متوسط ۳۵درصد ازتنوع فنوتیپی این صفت را تبیین نمود درمجموعQTL های عملکرد دانه ۵۷/۴درصد از تغییرات فنوتیپی را توجیه نمودند. جایگاه مشترک برخی ازQTLهای مکانیابی شده بیانگرپیوستگی ژنی یا اثر پلیوتروپیک است، در نتیجه در گزینش براساس صفات مورد بررسی باید جهت همبستگی آنها مد نظر قرار گیرد