سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
زهرا پریخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
بهزاد صادق زاده – استادیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه، ایران
سیدابوالقاسم محمدی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:
بسیاری از صفات مهم زراعی و اقتصادی نظیر عملکرد دانه جزو صفات کمی بوده و توسط چندین ناحیه ژنومی کنترل میشوند. برای مطالعه چنین صفاتی استفاده از تجزیهQTLمی تواند در شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده چنین صفاتی مفید باشد. از اینرو این تحقیق به منظور شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با ژنهای مرتبط با وزن دانه و عملکرد در جو اجرا گردید. به منظور شناسایی QTLها، یکجمعیت شامل ۱۴۸ دابلدهاپلوئیدDHبرای وزن دانه و عملکرد در طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در شرایط گلخانهای مطالعه گردید جمعیت دابلدهاپلوئید حاصل تلاقی بین رقم اصلاح شدهClipperبا عملکرد خوب) و رقم محلی از الجزایر به نام ۳۷۷۱Saharaباعملکرد کم) بود. در این تحقیق ۳۰ نشانگر جدیدISSRبه ۴۶۶ جایگاه قبلی روی نقشه پیوستگی جمعیت اضافه گردید. نشانگرها درمجموع ۱۴۶۰ سانتیمورگان را پوشش داده و متوسط فاصله دو نشانگر مجاور ۳ سانتیمورگان بود. تجزیهQTL منجر به شناسایی پنجQTLمرتبط با عملکرد دانه شد که ۵۷ درصد از تنوع فنوتیپی را توجیه میکرد؛ که بر روی کروموزومهای ۶H 2 و H ,4H ,5H واقع شدهاند. کهQTLواقع بر کروموزوم۲Hبا ۲۰ درصد بزرگ اثر ترینQTLبود. برای وزن دانه نیز ۳QTLشناسایی گردید کهQTLواقع برکروموزوم۲Hبا ۶۹ درصد بزرگ اثرترینQTLبود. شناساییQTLهای بزرگ اثر در وزن دانه و عملکرد، سودمندی استفاده از مارکرهای مولکولی در نقشهیابی ژنی برای عملکرد دانه را نشان میدهد که از این پتانسیل میتوان برای انتخاب به کمک نشانگرMAS در آیندهای نزدیک در برنامه های اصلاح برای بهبود عملکرد جو استفاده کرد