سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی علیزاده اوصالو – واحد محیط زیست امور HSE پتروشیمی تبریز
اسماعیل فاتحی فر – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در تحقیق حاضر اتیل بنزن به عنوان نماینده ترکیبات آلی فرار برگزیده شد و با ساخت یک نمونه آزمایشگاهی حوضچه هوادهی به روش حبابی در یک شرکت پتروشیمی ، آزمایشات بررسی تاثیر
غلظت اتیل بنزن بر حذف بیولوژیکی آن مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت . نتایج مرحله انتقال به هوا حاکی از آن بود که میزان انتقال به هوا به غلظت درون حوضچه وابسته میباشد و شیب
تغییرات غلظت خروجی، به دلیل تغییر مکانیزم انتقال، از انتقال به حبابها به تبخیر سطحی وانحراف از قانون هنری، افزایش می یابد و میزان انتقال به هوا حدود۷۲ – ۱۱ درصدغلظت داخل حوضچه می باشد . همچنین مقایسه نتایج تئوری و عملی حاکی از آن است که فرض برابری مقاومت کلی انتقال جرم با مقاومت فاز مایع برای محلول اتیل بنزن در آب معتبر می باشد .