سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی علیزاده اوصالو – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، واحد محیط زیست امور HSE پتروشیمی تبریز
نفیسه پناهی – کارشناس محیط زیست واحد محیط زیست امور HSE پتروشیمی تبریز

چکیده:

در تحقیق حاضر اتیل بنزن به عنوان نماینده ترکیبات آلی فرار برگزیده شد و با ساخت یک نمونه آزمایشگاهی حوضچه هوادهی به روش حبابی در یک شرکت پتروشیم ی، آزمایشات بررسی تاثیر غلظت اتیل بنزن بر حذف بیولوژیکی آن مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. نتایج مرحله انتقال به هوا حاکی از آن بود که میزان انتقال به هوا به غلظت درون حوضچه وابسته میباشد و شیب تغییرات غلظت خروجی، به دلیل تغییر مکانیزم انتقال، از انتقال به حبابها به تبخیر سطحی وانحراف از قانون هنری، افزایش م ییابد و میزان انتقال به هوا حدود۲۲-۱۱درصدغلظت داخل حوضچه م یباشد. همچنین مقایسه نتایج تئوری و عملی حاکی از آن است که فرض برابری مقاومت کلی انتقال جرم با مقاومت فاز مایع برای محلول اتیل بنزن در آب معتبر می باشد.