سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه رمضانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

کشاورزی به مقدار زیادی وابسته به نیتروژنی است که طی همزیستی بین ریزوبیومها و گیاه لگوم میزبان آنها ودر گره های ریشه ای این گیاهان تثبیت می شود. هورمون گیاهی اتیلن به عنوان یک فاکتور منفی در فرایند گره زایی عمل می کند. یافته های اخیر چندین مکانیزم را پیشنهاد می کند که توسط ریزوبیومها برای کاهش مقدار اتیلن که توسط لگوم همزیست آنها تولید می شود به کار می رود و اثر منفی اتیلن روی گرهزایی را کاهش می دهد. حداقل یک سویه از ریزوبیومها ریزوبیتوکسین تولید می کند که یک ممانعت کننده از تولید اتیلن است. ACC – دآمیناز فعال در تعداد دیگری از سویه های ریزوبیومی تشخیص داده شده است. این آنزیم تبدیل ACC بهα–کتوبوتیرات و آمونیاک را کاتالیز می کند. مشخص شده است که اثر ممانعت کنندگی اتیلن روی رشد طولی ریشه می تواند با فعالیت آنزیم ACC – دآمیناز کاهش یابد.