سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه اله آبادی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سیدرضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
اسدالله محبوبی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

میدان نفتی مورد مطالعه به موازات مرز ایران و عراق و در فاصله ۷۰ کیلومتری غرب سوسنگرد واقع شده است. سازند سروک یکی از سنگهای مخزن نفت در حوضه زاگرس است. این سازند عمدتاً از سنگهای کربناته تشکیل شده است. بررسی پتروگرافی تعداد۲۰۷ مقطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری چاه مورد مطالعه نشان می دهد که فرآیند دولومیتی شدن به طور عمده این سازند را تحت تأثیر قرار داده است. در این مطالعه و بر اساس اندازه، فابریک وشکل مرز بلورها سه نوع دولومیت در این سازند شناسایی گردید. دولومیتهای نوع اول: ریز بلور (۵ تا ۶۰ میلکرون) و به صورت هم اندازه با سطوح بلوری نامنظم هستند. این دولومیتها گاهی همراه با انیدریتهای ریز بلور دیده می شوند. دولومیتهای ن وع دوم: متوسط بلور (۶۰ تا ۲۵۰ میکرون) و به صورت شکل دار تا نیمه شکل دار دیده می شوند. این دولومیتها به صورت پراکنده در زمینه آهکی و یا مجاور استیلولیت ها نیز یافت می شون. دولومیتهای نوع سوم: درشت بلور (۲۵۰ تا ۵۰۰ میکرون) هم اندازه و به صورت شکل دار تا بی شکل دیده می شوند. این دولومیتها گاهی به صورت پرکننده حفرات عمل می کنند. دولومیتها در این سازند عمدتاً همراه با پیریت و انیدریت دیده می شوند که نشانگر شرایط احیایی محیط می باشد. ا ین دولومیتها بر اساس سه مدل سبخا، تدفینی و مدل تراوش- بازگشت سیالات تشکیل شده اند.