سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشید پهلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
سحر سالارفر – گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدآبادی – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

فراوری نیمه جامد یکی ا ز فرایند های تهیه فلزات و آلیاژها است که در چند سال اخیر توسعه سریعی داشته اسـت . در این تحقیق برای اعمال تنش برشی در ناحیه دو فازی جامد – مذاب، دو روش سطح شیبدار و هم زدن مکانیکی بهکار گرفته شده است . در مراحل مختلف اعمال تنش، به منظور تعیین نحوه ایجاد ساختا ر کروی در مـذاب نیمـه جامد بهجای ساختار دندریتی متداول آلیاژها، بررسی های ریز ساختاری بر روی چدن نشکن انجام گرفتـه اسـت . مشخص گردید که اگر انجماد تحت اعمال تنش آغاز شود احتمال تشکیل ساختار دندریتی کاهش مـی یابـد و از همان ابتدا اکثر ذرات جامدی با ساختار غیر دند ریتی ایجاد می شود ( روش هم زدن مکـانیکی ) ولـی اگـر انجمـاد قبل از اعمال تنش آغاز شود ساختار دندریتی بوجود آمده و این ساختار ب ه وسیله مکانیزم های شکستن مکـانیکی، تغییر فرم پلاستیک بیش از حد و ایجاد مرزهای با انرژی بالا در دندریتهـا، بـه سـاختار کـروی تبـدیل مـی شـود ( روش سطح شیبدار ).