سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود عسکری – استادیار دانشکده مهندسی متالورژی – دانشگاه صنعتی شریف
هادی قرنفلی – کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله مکانیزم خوردگی شیمیای بر مبنای ترکیب سرباره های متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از تکنیک انالیز آماری، میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM) و اشعه ایکس (XRD) و (XRF) سرباره های متنوع واحد ذوب استفاده شده است.
نتایج این بررسی ها نشان می دهندکه در صورت نامناسب وبدن ترکیب سرباره، دپلمیریزاسیون شبکه سیلیکاتی توسط اکسیدهای قلیایی بخوی صورت نگرفتهیا بعبارتی دیگر سرباره از اکسیژن محلول اشباع نشده و برای جبران کمبود اکسیژن MgO دیواره را جذب می کند. عدم دپلمیریزاسیون مناسب رابطه مستقیم با مقدار فاز هاردی استونیت(Ca2ZnSi2O7) در سرباره دارد. بررسی های میکروسکوپ الکترونی SEM نشان میدهند که خوردگی شیمیایی تابع درصد فاز هاردی استونیت در سرباره است و با افزایش این فاز مقدار خوردگی افزایش مییابد.