سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبداله افشار – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
مجید قهاری – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در تحقیق حاضر، مکانیزم رسوب دهی آلیاژ برنز از دیدگاه الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار می گیرد . حمام آبکاری مورد استفاده از نوع بازی و شرایط بهینه فرآیندی جهت ایجاد پوشش آلیاژی برنز حاوی % ۱۱ ـ ۹ قلع انتخاب گردیده است . روش های الکتروشیمیایی ولتامتری سیکلی، کرونوآمپرومتری و کرونوپتانسیومتری مبنای بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل نشانگر مکانیزم جوانه زنی لحظه ای به همراه رشد سه بعدی ذرات تحت کنترل دیفوزیون برای هر دو عنصر مس و قلع و نیز سیستم آلیاژی می باشد . ضرایب نفوذ اجزاء الکتروفعال مس و قلع وهمچنین ثابت سرعت استاندارد واکنش انتقال بار واکنشهای احیایی در این محلول ها از طریق آنالیز ریاضی ولتاموگرامهای سیکلی محاسبه گردید که مویدکنترل دیفوزیونی واکنشهای احیایی سیستم می باشند . ضریب دیفوزیون جزء مس برابر مس برابر ۲ (cm /s)بدست آمد . آنالیز منحنی های جریان گذرا، مکانیزم جوانه زنی لحظه ای رسوب ۱۰ به توان ۵- ضربدر ۸/۸ و قلع ۱۰ به توان ۷- ضربدر ۴/۷ تنها و آلیاژی مس و قلع، رشد نیمه کروی رسوب مس، رشد گرانولار قلع و رشد غالب نیمه کروی را برای رسوب برنز نشان می دهد . دانسیته مراکز فعال جوانه زنی برای رسوب دهی مس و قلع اندازه گیری و مشاهده گردید که با افزایش اورپتانسیل رسوب دهی دانسیته محل ها افزایش می یابد .