سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علیرضا اسدی کرم – کارشناس ارشد مدیریت جهاد دانشگاهی واحد تهران

چکیده:

این مقاله به بیان تجربه کشور کره جنوبی در بوجود آوردن محیط مناسب رشد شرکته ای مخاطره جو جوان می پردازد . و تأکید بر این است که سرمایه مخاطره پذیر ابزار بلا فک نوآوری است ، دلیل رشد و توسعه آن در کشور کره جنوبی بستر سازی مناسب برای آن بوده است و این بستر توسط ایجا د مکانیزمهای دولتی و حمایتی صورت گرفته است . دولت کره با تاسیس ش رکتها ، موسسات و صن دوقهای سرمایه ریسک پذیر تحت ن ظر شرکتهای دولتی به رش د کسب و کارهای کوچک مخاطره جو و در نهایت رشد فناوری و نوآوری کمک نموده است