سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
داود حق شناس فتمه سری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
اسکندر کشاورز علمداری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدخطیب الاسلام صدر نژاد – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله ترکیبی از DEHPA و Cyanex 272 ® برای استخراج کبالت و نیکل مورد استفاده قرار گرفته اسـت . در بررسیصورت گرفته مشاهده شد که مکانیزم استخراج نیکل توسط ترکیبی از DEHPA و Cyanex 272 ® بـه شکلی است که در آن Cyanex 272 ® نقشی در واکنش استخراج نیکـل نـدارد، در حـالی کـه Cyanex 272 ® در pH>3 در استخراج کبال ت تاثیر گذاشته اما همانند DEHPAعمل نمی کند . همچنین این نتایج نشان مـی دهنـد کـهافزایش Cyanex 272 ® به استخراج کننده DEHPA منجر به جدایش بهتر کبالت از نیکل می شود . در این بررسی مشاهده می شـود کـه افـزایش دمـا منجـر بـه افـزایش مقـدار [فرمول در متن] در نـسبت هـای مختلـف مـولی از Cyanex 272 ® و DEHPA . می گردد