سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین میرزائی نصیرآباد – دانشجوی دکتری معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا خالوکاکائی – استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
بهروز حسنی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله مکانیسم انتشار و اتصال ترکها تحت بارگذاری فشاری بررسی شده است . برای مطالعه انتشار ترک واحد، یک ترک با شیب ۴۵ درجه در نظر گرفته شده و تحت بارگذازی فشاری توزیع مولفههای تنش در مجاورت نوک ترک تعیین شده و بر اساس نتایج مطالعات عددی و آزمایشگاهی مسیر انتشار ترک بحث شده است . برای مطالعه مکانیسم اتصال ترکها تحت بار فشاری، نمونههای حاوی دو ترک در نظر گرفته شده و به ازای مقادیر مختلف شیب ترکها و شیب خط واصل دو ترک، مراحل انتشار و اتصال ترکها بر مبنای نتایج مطالعات عددی و آزمایشگاهی بررسی شده است .
تحت بارگذاری فشاری، از نوک ترکها ابتدا ترکهای کششی و سپس ترکهای برشی منتشر میشوند . ترکهای برشی تقریبا در امتداد درزهها و ترکهای کششی تقریبا در راستای عمود بر امتداد ترک منشعب میشوند